HESO

Inovatívne riešenia v oblasti zabezpečenia vysokonapäťových a nízkonapäťových inštalácií.


Elektromontážna činnosť

Spoločnosť HESO, s.r.o. je zameraná hlavne na elektroinštalácie priemyselných celkov, montáž a rekonštrukcie rozvodní VN a trafostaníc v odvetviach:

 • chemického priemyslu
 • ťažkého priemyslu
 • strojného priemyslu
 • potravinárskeho priemyslu
 • cementární a vápeniek
 • energetiky

Spoločnosť HESO má dobudované vlastné dielne, kde sa montujú rozvádzače a samozrejme montážny sklad. Hlavný obchodný partneri v Českej Republike sú VA TECH EZ Praha a Škoda Praha. Náš dlhodobý obchodný partner v SR je spoločnosť ABB Elektro, SSE Žilina, Schaeffler Kysuce a dodávateľské firmy AMNINA, HAGARD, VEREX, MURAD.

Organizačná štruktúra a technické zázemie spoločnosti bolo budované tak aby bola schopná zabezpečiť dodávky a služby pracovníkmi spoločnosti v čo najvyššej kvalite v nasledovných činnostiach:

 • dodávka a montáž, servis zariadení NN, VN, VVN
 • meranie reguláciu a automatizáciu
 • elektroinštalácie
 • dodávku, údržbu a montáž bleskozvodov
 • odborné prehliadky a revízie
 • výroba rozvádzačov NN


Odborné prehliadky a skúšky

 • v rámci realizácie energetických diel je pre ich úspešné uvedenie do prevádzky nevyhnutné podrobiť ich skúškam a previerkam podľa platnej legislatívy
 • nové elektrické zariadenia je možné uviesť do prevádzky len vtedy, ak bol ich stav z hľadiska bezpečnosti overený východzou odbornou prehliadkou a skúškou
 • prevádzkovateľné elektrické zariadenia musia byť pravidelne revidované v stanovených lehotách. Revízia musí byť vykonaná najneskôr v roku, do ktorého spadá koniec stanovenej lehoty od doby výkonu poslednej revízie.
 • činnosť na elektrických zariadeniach vykonávame podľa ustanovení technických noriem, taktiež podľa požiadaviek výrobcov stanovených v sprievodnej a servisnej dokumentácii (servisné manuály, návody na montáž, opravy a údržbu), s dodržiavaním bezpečnostno - technických požiadaviek

Z odbornej prehliadky a odbornej skúšky je vyhotovený záznam ( správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia).

 • prípojky NN
 • kancelárske objekty
 • rodinné domy
 • priemyselné objekty
 • vonkajšie osvetlenie
 • bleskozvody


Obchodná činnosť

Obchodná politika spoločnosti HESO je zameraná na spokojnosť zákazníka. Veľkoobchodnú činnosť v oblasti elektromontážneho materiálu pre zásobovanie veľkých podnikov v regióne a na zásobovanie vlastných elektromontážni a výroby rozvádzačov, ako aj dodávkou materiálu pre iné podnikateľské subjekty.

Vedenie spoločnosti si dáva do budúcna za úlohu získať zahraničného obchodného partnera s cieľom výhradnej distribúcie jeho produktov v SR. Dúfame, že ďalším rozširovaním sortimentu a služieb si nájdeme cestu ku každému návštevníkovi našich predajných priestorov.


Partneri

abbedfsseinasiemens
Máte nejakú otázku?